Bỏ di chúc cũ, lập di chúc mới?

(PLO)-  Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

Tôi có bốn người con đều đã trưởng thành. Năm 2013, tôi có lập di chúc để lại tài sản của mình cho một trong bốn người con của tôi. Giờ tôi muốn hủy bỏ di chúc cũ và lập di chúc mới thì pháp luật có cho phép không?

Ông Nguyễn Văn T. (TP.HCM)  

Luật sư TRẦN NGỌC QUÝ, Đoàn Luật Sư TP.HCM, trả lời: Căn cứ Điều 662 Bộ luật Dân Sự năm 2005 quy định về sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc như sau:

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc vào bất cứ lúc nào.

2. Trong trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trong trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị huỷ bỏ.

Như vậy, trường hợp của ông thì ông có quyền hủy bỏ di chúc cũ và lập di chúc mới bất cứ lúc nào theo quy định pháp luật. 

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN