Gửi đơn yêu cầu thi hành án qua bưu điện được không?

(PLO)- Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. 

Tòa phúc thẩm tại TP.HCM xử buộc bên kia phải trả lại cho tôi 211 triệu đồng tiền đã mượn. Nay tôi ở tỉnh xa không tiện đến cơ quan thi hành án tại TP.HCM để yêu cầu thi hành án. Trước mắt tôi gửi đơn yêu cầu thi hành án qua bưu điện được không (gần tết tôi vào TP.HCM sẽ đến cơ quan này luôn)?

Nguyễn Thị Lan (nguyenthilanbinhdinh_1994@yhaoo.com)

Luật sư TÔ NGỌC MINH TUẤN, Đoàn Luật sư TP.HCM, trả lời: Theo Điều 31 Luật Thi hành án dân sự 2008 (sửa đổi, bổ sung năm 2014) quy định việc tiếp nhận, từ chối yêu cầu thi hành án như sau:

- Đương sự tự mình hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng hình thức trực tiếp nộp đơn hoặc trình bày bằng lời nói hoặc gửi đơn qua bưu điện. Người yêu cầu phải nộp bản án, quyết định, tài liệu khác có liên quan.

- Ngày yêu cầu thi hành án được tính từ ngày người yêu cầu nộp đơn hoặc trình bày trực tiếp hoặc ngày có dấu bưu điện nơi gửi. Khi tiếp nhận yêu cầu thi hành án, cơ quan thi hành án dân sự phải kiểm tra nội dung yêu cầu và các tài liệu kèm theo, vào sổ nhận yêu cầu thi hành án và thông báo bằng văn bản cho người yêu cầu.

Như vậy, bạn có thể gửi đơn yêu cầu thi hành án qua đường bưu điện đến cơ quan thi hành án có thẩm quyền để yêu cầu thi hành án. Khi nhận được đơn này thì cơ quan thi hành án sẽ thông báo cho bạn biết như quy định nêu trên.

Lưu ý, khi gửi đơn yêu cầu thi hành án bạn phải đảm bảo có các nội dung sau đây:

- Tên, địa chỉ của người yêu cầu;

- Tên cơ quan thi hành án dân sự nơi yêu cầu;

- Tên, địa chỉ của người được thi hành án; người phải thi hành án;

- Nội dung yêu cầu thi hành án;

- Thông tin về tài sản, điều kiện thi hành án của người phải thi hành án, nếu có;

- Ngày, tháng, năm làm đơn;

- Chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm đơn; trường hợp là pháp nhân thì phải có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu của pháp nhân, nếu có.

KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN