Làm việc cho nhà nước, có được tăng lương theo Nghị định 17?

Tôi ký hợp đồng lao động với cơ quan nhà nước và hưởng lương trong biên chế được cơ quan có thẩm quyền giao. Vậy tôi có được tăng lương theo Nghị định số 17 của Chính phủ ngày 14-2-2015 không?

Phùng Văn Khương (pvkhuongqt.marketing@gmail.com)

Luật sư LÊ VĂN HOAN, Đoàn luật sư TP.HCM, trả lời: Nghị định 17 quy định tiền lương tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (kể cả người tập sự, thử việc) làm việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội và hội có tính chất đặc thù ở Trung ương, ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (cấp tỉnh), ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (cấp huyện), ở xã, phường, thị trấn (cấp xã) và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (Quân đội nhân dân và Công an nhân dân) có hệ số lương từ 2,34 (sau đây gọi chung là người có hệ số lương từ 2,34 trở xuống).

Do bạn không nói rõ quan hệ lao động của bạn như thế nào nên rất khó để xác định bạn có thuộc trường hợp quy định tại Nghị định 17 hay không.

Tuy nhiên, nếu bạn thuộc trường hợp theo điểm e, khoản 1, Điều 2 Nghị định 17 là người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong số lượng người làm việc được cấp có thẩm quyền giao của đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính chất đặc thù thù thuộc đối tượng của Nghị định này thì bạn sẽ được tăng lương.

Còn nếu bạn thuộc trường hợp người lao động do đơn vị tự tuyển dụng thì không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định 17.


KIM PHỤNG

BẠN ĐỌC BÌNH LUẬN